Spring til indhold

Fremtidens byggeri er bæredygtigt

Flere og flere investorer og bygherrer stiller krav og efterspørger, at der bygges bæredygtigt med omtanke for klimaet, miljøet og de mennesker, der opholder sig i bygningerne. BK NORD ser det som sin fornemste opgave at være med i front, når det kommer til at rådgive vores bygherrer til at bygge bæredygtigt og bidrage til den grønne omstilling.

BK NORD skaber rum til fremtiden, som ikke kun handler om smukke rum, men også om reelle funktioner og bygbare løsninger, hvor bæredygtighed er essentielt. I fremtiden ser vi helt anderledes behov og funktioner, der skal gå på tværs i vores virksomheder, produkter, erhvervsbygninger og boliger. Cirkulær økonomi og genbrug af ressourcer kan åbne op for nye måder at designe og bygge på. Og her skal vi være med helt i front.

Din miljøbevidste rådgiver og samarbejdspartner

Hos BK NORD ser vi det som vores ansvar at bidrage til, at tegnestuens projekter hviler på et bæredygtigt grundlag. Byggeriet står for ca. 30% af den samlede CO2-udledning i Danmark, og derfor er det også nødvendigt at undersøge, hvordan vi med bæredygtighedsmæssige fokusområder kan være med til at udnytte vores ressourcer bedst muligt – i samtlige af vores projekter.

Vi ser det som en af vores hovedopgaver. Ikke kun fordi det er sund fornuft, men fordi det giver fremtidssikret og langtidsholdbar arkitektur, som skaber varig værdi for vores kunder – og for vores planet.

Bæredygtighed er i dag en integreret del af BK NORD’s værdigrundlag og arbejdsmetode. Vi arbejder kontinuerligt på at udforske feltet for relevant ny viden og nye værktøjer, som kan styrke vores position som den miljøbevidste rådgiver og samarbejdspartner.

Vi favner bredt og arbejder både med certificeringsordninger, bæredygtighedsklassen og sammensætter netop de bæredygtighedsmål, der er vigtige og giver mening for det specifikke projekt. I almindelighed arbejder vi med seks konkrete designprincipper, der skal være med til at fremme en mere bæredygtig udvikling i byggeriet.

1. Livscyklusvurdering (LCA)

I vores designprocesser benytter vi os af LCA-beregninger. Det gør vi for at blive mere bevidste om, hvordan vores arbejde påvirker bygningens CO2-aftryk. En LCA-beregning tidligt i processen danner grundlag for, at vi kan optimere byggeriet i en mere klimavenlig retning.

Det er i dag et krav, at alle nye bygninger skal have udarbejdet en LCA ved færdigmelding.

Målet med livscyklusvurderinger er at reducere miljøbelastningen og forbruget af ressourcer mest muligt gennem hele bygningens levetid.

Hos BK NORD vil vi gerne gå forrest i den bæredygtige udvikling, og vi opfordrer kontinuerligt vores bygherrer til at hæve ambitionsniveauet eksempelvis ved lavemissionsklassen. Det gør vi, da vi er af den overbevisning, at vi alle er nødt til at tage ansvar for fremtiden.

2. Passive designstrategier – minimering af energibehov

BK NORD har fokus på at integrere passive designstrategier, der både er med til at minimere bygningens energibehov og øge kvaliteten af indeklimaet.

Vores målsætning er at bygge mere kompakt i fremtiden for at reducere bygningens overfladeareal og for at undgå et unødigt varmetab. I en mere kompakt bygning vil materialeforbruget også blive reduceret i vejen til et mere klimavenligt byggeri.

Vi vil blandt andet integrere de passive designstrategier sådan:

  • De primære rum orienteres mod syd, som dermed sikrer naturlig opvarmning om vinteren.
  • Solafskærmning, som beskytter mod overtemperatur og sikrer en god komfort.
  • Naturlig ventilation, særligt i boliger, som giver mulighed for at nedkøle boligen og øge luftkvaliteten uden unødig energi.

3. God akustik – mindre støj

Akustikken i vores bygninger har stor indflydelse på vores velvære. Den populære moderne arkitektur er ofte kendetegnet ved rene linjer, hårde overflader og store åbne rum, hvilket kan resultere i en dårlig akustik, hvis ikke man tænker sig om.

Samtidig kan en god akustik være med til at skabe velvære og minimere stress.

I designet af vores bygninger udarbejder BK NORD en plan for, hvordan vi sikrer en god akustik i de forskellige rum. Denne plan omhandler råd og vejledning til udvælgelse af de materialer, der kan reducere støjen i rummet samt placeringen af disse materialer.

4. Dagslys og udsyn

Dagslys er essentiel for vores sundhed, men dagslyset kan også være med til at skabe et mere funktionelt og energieffektivt design. Hos BK NORD er vores målsætning at udforme vores bygninger med fokus på at udnytte lyset fra solen mest muligt. Det gør vi gennem store vinduespartier, ovenlys eller atriumgårde, der er placeret optimalt, samtidig med at vi bruger dagslyset som en rumskabende og oplevelsesmæssig del af arkitekturen.

Vi vil sikre, at vi får den rette mængde dagslys i vores bygninger. I Bygningsreglementet benytter man sig af 10%, men hos BK NORD vil vi gerne øge ambitionen. De primære rum skal overholde en glas- og gulvfaktor på 15%.

5. Sunde materialer – undgå miljøfarlige stoffer

I valget af materialer ønsker vi at tage et aktivt valg om sunde materialer, da vores mål er at reducere, undgå eller erstatte skadelige materialer. På den måde sikrer vi et godt indeklima uden afgasning fra byggematerialer til den luft, vi indånder.

De materialer, der anvendes i vores projekter, må ikke være på den officielle EU kandidatliste over særligt problematiske stoffer. De særligt problematiske stoffer på denne liste har skadelige langtidsvirkninger på menneskers sundhed eller er miljøskadelige.

6. Biodiversitet og udearealer

Flere forskningsstudier viser, at grønne uderum påvirker vores mentale helbred positivt. Derfor har vi særligt fokus på, hvordan udearealerne udformes. For at gøre vores udearealer attraktive, skal de udformes med tanke på vejrets påvirkninger. Vi ønsker uderum med sol og læ, men samtidig også muligheden for at trække os ind i skyggen eller i læ under en overdækning.

Vi ved, at det bebyggede miljø har stor indflydelse på biodiversiteten, og derfor ønsker vi i designet af vores bygninger at give plads til naturen ved at bevare den biologiske mangfoldighed i området.

Mennesker føler sig generelt gladere og sundere, når de er i et naturligt miljø. Med forskellige tiltag ønsker vi at skabe et positivt aftryk ved at skabe, opretholde og øge den biologiske mangfoldighed på bygningen og dens omgivelser.

“Arkitektonisk kvalitet hænger uløseligt sammen med både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.”
Camilla Brunsgaard Fugmann, Kreativ- og Bæredygtighedschef hos BK NORD