STATISKE BEREGNINGER

VORES KONSTRUKTIONSINGENIØRER UDARBEJDER KONSTRUKTIONSGRUNDLAGET OG DE STATISKE BEREGNINGER PÅ DIN BYGGESAG

Vi definerer og optimerer på de bærende konstruktioner og foreskriver de optimale dimensioner for søjler, rammer, vægge, bjælker, åse, løsholte, fundamenter, vindafstivning mv.

Vi beskriver og beregner den samlede stabilitet for bygningen, herunder vindafstivning, stabiliserende vægge, forankringer til fundamenter mv.

Den samlede stabilitet af en bygning er ofte en kompliceret affære og indbefatter mange entrepriser, ofte både murer, tømrer, spær- og elementleverandører. Det stiller krav til et koordineret projekt og udførelses grundlag.

NØDVENDIG DOKUMENTATION

Det hjælper vi med – således alle ved, hvad de hver især skal sørge for.

Med det nye bygningsreglement BR18 – kom der langt større krav til dokumentation også af de samlede statiske forhold i en byggesag. Der skal i alle byggesager, små som store, udarbejdes relevant dokumentation som oftest indeholder:

  • A1 Konstruktionsgrundlag

(Definerer alle de fælles forudsætninger for de bærende konstruktioner i projektet)

  • A2.1 Statiske beregninger – Bygværk

(Beskrivelse, beregninger og anvisninger på stabiliteten af bygningen, som fx vindafstivning, tværafstivning, skiver, forankringer mellem elementer og til fundamenter osv.)

  • A2.2.X Statiske beregninger – Konstruktionsafsnit X

(Beskrivelse, beregninger og anvisninger på de enkelte bærende konstruktioner og deres samlinger – som fx søjler, bjælker, åse, løsholte, dæk, fundamenter osv. )

Vi kan hjælpe dig med hele processen med at udarbejde og samle al den statiske dokumentation.

Herunder også kontroller udført af certificerede rådgivere når det kræves ift. den enkelte sag og det gældende Bygningsreglement.

CERTIFICERINGSORDNINGEN

Med det nye bygningsreglement BR18, kom nemlig den nye certificeringsordning, og pr. 1. januar 2020 trådte den endeligt i kraft.

Det betyder at den tekniske byggesagsbehandling hos kommunerne, vedr. brand og konstruktioner, alene kan finde sted for byggerier og byggeprojekter i brandklasse 1 og/eller konstruktionsklasse 1.

Når man kommer op i brandklasse 2 – 4 eller konstruktionsklasse 2 – 4, så skal der tilknyttes en certificeret rådgiver til opgaven.

Den certificerede statiker og brandrådgiver har følgende virke:

a)  Udarbejde START- og SLUTerklæring

b)  Fungere som udarbejdende eller kontrollerende.

Den certificerede statiker og brandrådgiver opfylder BR18 § 531 ved at sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret og at dokumentationen er kontrolleret. Dette sikres gennem den certificeredes virke, som er nærmere beskrevet i BR18 kapitel 33 for bærende konstruktioner og kapitel 34 for brandforhold.

Den certificerede kan virke som enten udarbejdende eller kontrollerende. Den certificerede skal som minimum være bekendt med den samlede dokumentation og dermed også ved supplerende kontrol sikre, at dokumentation, der både er udarbejdet og kontrolleret af andre kompetente aktører end den certificerede, er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation i henhold til BR 18, kapitel 28 – 30.

START- og SLUTerklæring
Den certificerede statiker og brandrådgiver skal udarbejde en starterklæring jf. BR 18 § 498 stk. 1 og § 508 stk. 1, der godtgør, at den statiske henholdsvis brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet vil overholde bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR 18, kapitel 5.

Den certificerede skal udarbejde en sluterklæring, jf. BR18 § 499 stk. 1 og § 509 stk. 1, der godtgør, at den statiske henholdsvis den brandtekniske dokumentation er fremsendt, og at dokumentationen godtgør, at byggeriet overholder bygningsreglementets krav til bærende konstruktioner, jf. BR18, kapitel 15, henholdsvis brandforhold, jf. BR18, kapitel 5.

Redegørelserne i start- og sluterklæringerne skal dokumentere, at den certificerede er bekendt med indholdet af dokumentationen, at den er udarbejdet og kontrolleret i overensstemmelse med kravene i BR18 kapitel 28 til  30, samt erklære:

– at dokumentationen er i overensstemmelse med og overholder bygningsreglementet,

– at dokumentationen kan anvendes, som den foreligger og

– at dokumentationen udgør et hele

Ring gerne til os og så en snak om den optimale løsning til lige præcis dit projekt

Bente Søgaard
Brand- & Konstruktionschef

Direkte: 96 34 52 59
Mobil: 22 23 24 30
email: ​bsp@bk-nord.dk​

Lisa Lisberg Sand
Konstruktionsingeniør

Direkte: 96 34 52 55
Mobil: 23 22 12 00
email:lls@bk-nord.dk

Christian Jeppesen
Konstruktionsingeniør

Direkte: 96 34 52 53
Mobil: 22 23 24 38
email:cje@bk-nord.dk