Gyllebeholder kontrol

Alle beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal have foretaget en gyllebeholder kontrol mindst hvert 10. år. I nogle tilfælde hvert 5.år pga. afstand til vandløb og søer på over 100m².

Ved kontrollen vurderes beholderens tæthed og styrke. Kontrollen, der bekostes af beholderens bruger, skal udføres af en autoriseret kontrollant.

Kravet om kontrol af disse beholdere har været gældende siden slutningen af 1997.

Landmandens tankforsikring (kasko) stiller normalt krav om, at 10 års beholderkontrollen er gennemført til tiden.

Erfaringer viser, at beholdere kan blive utætte eller eventuelt helt kollapse. Herved kan der opstå risiko for forurening af omgivelserne og af grundvandet.

Åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning (gylle), ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ og derover skal kontrolleres. Kravet om kontrol omfatter også beholdere, som benyttes til opbevaring af affaldsprodukter til jordbrugsformål i henhold til slambekendtgørelsen, § 14, stk. 1.

Kommunen kan eventuelt stille krav om, at en beholder på under 100 m3 skal kontrolleres, hvis der er begrundet tvivl om beholderens styrke og tæthed. Kommunen kan endvidere kræve en beholder kontrolleret, hvis dens alder ikke kan dokumenteres, og beholderen efter kommunens skøn er mere end 10 år gammel.

Beholderkontrollen må kun udføres af personer, der er uddannet og autoriseret hertil. Autorisationen sikrer, at kontrollen udføres af kvalificeret personale og på et ensartet grundlag over hele landet.

Autorisationen gives til kvalificerede personer blandt bygningskonsulenter, rådgivende ingeniører, entreprenører og beholderproducenter.

Rekvirering af beholderkontrol

Kontaktperson:

Malthe Nelleberg Jessen
Direkte: 96 34 52 57
Mobil: 2223 2439
email: ​mnj@bk-nord.dk